NOWOCZESNE STUDIA PODYPLOMOWE

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych

UWAGA: nabór na II edycję studiów podyplomowych został przełożony na styczeń 2018r.

Organizatorzy studiów

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kierownik studiów: prof. nadzw. AGH, dr hab. inż. Jerzy Mikulik
Administracja studiów: mgr inż. Anna Pietrzyk

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie systemami bezpieczeństwa pożarowego oraz technicznego obiektów budowlanych” mają na celu poszerzenie wiedzy i rozwinięcie interdyscyplinarnych umiejętności słuchaczy w obszarze systemów bezpieczeństwa technicznego obiektów budowlanych – ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych systemów automatyki i bezpieczeństwa pożarowego. Zajęcia przeznaczone są dla osób zamierzających zdobyć wiedzę lub uzupełnić ją o umiejętność zarządzania zaawansowanymi, zintegrowanymi podsystemami technicznymi budynku, wśród których najważniejszą rolę (ze względów szeroko pojętego bezpieczeństwa) odgrywa system automatyki pożarowej. Program studiów nie tylko umożliwi uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale również pozwoli na osiągnięcie sukcesu zawodowego w nowej, potrzebnej rynkowi grupie zawodowej, jaką są niezbędni dzisiaj wysoko wykwalifikowani specjaliści do spraw zarządzania systemami bezpieczeństwa pożarowego i technicznego obiektów budowlanych.

Studia trwają dwa semestry, w okresie od października 2017 do lipca 2018. Zajęcia odbywają się w weekendy, w trybie sobotnio-niedzielnych zjazdów, średnio raz w miesiącu.

Program

 • Systemy zarządzania infrastrukturą techniczną budynków.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 • Zarządzanie integracją systemów technicznych.
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
 • Komunikacja i koordynacja międzybranżowa.
 • Analiza zagrożeń, ryzyka i zarządzanie ciągłością.
 • Kosztorysowanie i wycena usług oraz materiałów.
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w branży budowlanej.
 • Koncepcje, projekty i programowanie systemów bezpieczeństwa.
 • Facility Management.
 • Warsztaty i ćwiczenia z ekspertami z branży!

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci studiów będą wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie zarządzania, profesjonalnej obsługi i oceny funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa obiektów komercyjnych, przemysłowych i użyteczności publicznej. W sposób istotny rozwiną swoje umiejętności inżynierskie, a także menedżerskie w obszarze nowoczesnego zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa pożarowego i technicznego w obiektach budowlanych o różnym przeznaczeniu. Zostaną oni przygotowani do świadomego i optymalnego podejmowania decyzji w zakresie planowania i organizacji, wdrażania, eksploatacji, utrzymywania i modernizacji zintegrowanych instalacji pożarowych i bezpieczeństwa technicznego w budynkach. Będą ponadto posiadali wiedzę praktyczną dotyczącą prowadzenia projektów i realizacji procesów budowlanych, co przełoży się na niezwykle ważny atut na rynku pracy.

Poza szeroką i interdyscyplinarną wiedzą teoretyczną, pozyskają szereg umiejętności praktycznych, w tym: projektowania, doboru instalacji, obsługi i programowania, serwisowania i konserwacji nowoczesnych systemów teletechnicznych. Wiedza uczestników weryfikowana będzie na podstawie egzaminów i oceny prac wykonanych podczas zajęć praktycznych (laboratoria).

Zasady rekrutacji

Uwaga! Rozpoczął się nabór na drugą edycję studiów.

Do rejestracji są wymagane dokumenty:

 • poświadczenie wniesienia opłaty operacyjnej w wysokości 100 zł - przesłane po rejestracji na adres mailowy zsbpo@zarz.agh.edu.pl,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych - oryginał należy złożyć w sekretariacie studiów podczas pierwszego zjazdu,
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - należy złożyć w sekretariacie podczas pierwszego zjazdu,
 • dowód osobisty do wglądu.

Opłata za studia wynosi 6 500 zł i jest płatna w ratach:

 • 100 zł - opłata rekrutacyjna, płatna w momencie rejestracji na studia,
 • 3200 zł - opłata za pierwszy semestr, płatna do dnia rozpoczęcia zajęć I semstru,
 • 3200 zł - opłata za drugi semestr, płatna do dnia rozpoczęcia zajęć II semstru.
Czas trwania: 2 semestry X 2017 r. – VII 2018 r.

Zgłoszenia

 • od VI 2017 r. do końca rekrutacji (wyczerpania limitu miejsc)
 • tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń
 • osoba przyjmująca zgłoszenia: mgr inż. Anna Pietrzyk

Dane do przelewu opłaty rekrutacyjnej i opłat semestralnych:

Akademia Górniczo-Hutnicza

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP 675 000 19 23

Bank Pekao S.A. Kraków: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
(z dopiskiem w tytule przelewu: 720 200 6114 ZSBPO 2017 - imię i nazwisko)

Informacje: Anna Pietrzyk
e-mail: zsbpo@zarz.agh.edu.pl

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze studiów prosimy o usunięcie danych z bazy za pomocą hasła lub telefonicznie poprzez sekretariat studiów.

Partnerzy Technologiczni

Sprawdź partnerów

Partnerzy Technologiczni studiów to czołowi producenci wysokiej klasy urządzeń i dostawcy specjalistycznych usług, ściśle związani z zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym i technicznym obiektów budowlanych.

Specjaliści związani z Partnerami Technologicznymi będą prowadzili – we współpracy z kadrą naukową AGH – zajęcia praktyczne i ćwiczenia w ramach II semestru studiów. Przedsięwzięcie to pozwoli słuchaczom na zapoznanie się z najnowszymi technologiami stosowanymi w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pożarowym i technicznym obiektów budowlanych. Pozyskanie wiedzy praktycznej i doświadczenia w zakresie zarządzania, obsługi, podstaw programowania i uruchamiania oraz serwisu elementów krytycznych dla infrastruktury budynków umożliwi im osiągnięcie przewagi na rynku pracy.

Po zakończeniu zajęć praktycznych każdy absolwent ma prawo starać się o staż u wybranego Partnera Technologicznego!

Kontakt i informacje dodatkowe

Kraków

Wydział Zarządzania AGH
ul. Gramatyka 10,
30-067 Kraków

tel. :+48 12 617 43 59
email: zsbpo@zarz.agh.edu.pl